Home

Plan och bygglagen tillgänglighet

Tillgänglighet - PBL kunskapsbanken - Boverke

För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23 Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan-. och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt 21 a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag

Tillgänglighet - Boverke

Plan- och bygglagen. I plan- och bygglagen finns regler rörande utformningen av den fysiska miljön och dess bestämmelse ska tas som utgångspunkt för vad som kan krävas med stöd av diskrimineringsförbudet bristande tillgänglighet För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring

Krav på tillgänglighet. Plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen innehåller övergripande bestämmelser om planering för tillgänglighet, tillgänglighet för nya byggnader. Det inkluderar krav på hiss och krav på tillgänglighet för tomter samt allmänna platser Enligt Plan- och Bygglagen ska alla byggnader vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vårt uppdrag är att se till så att dessa lagar följs under projektering, byggnation och vid färdigställande. Kontakta oss Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd är de krav på tillgänglighet som finns i de lagar och regler som gäller verksamheten. Till exempel finns det regler för tillgänglighet i arbetsmiljölagen, skollagen, plan- och bygglagen och EU förordningar om passagerares rättigheter vid transporter gängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempelritning-arna och riktlinjerna omfattar de egenskaper som man tar fasta på vid bygglovgranskning av ny- och ombyggnad av bostadshus samt vid bygganmälan. Riktlinjerna utgår från kraven i PBL (Plan- och bygglagen), BVL (Byggverkslagen), BVF (Förord I Plan- och bygglagen, PBL, 8 kap 1 § st. 3 finns krav på tillgänglighet och användbarhet beträffande den fysiska miljön. Dessa begrepp har ingen fastställd definition utan en tolkning får göras i det enskilda fallet. Kraven gäller i förhållande till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga

Utformningskraven - PBL kunskapsbanken - Boverke

Kraven i plan- och bygglagen (PBL), plan och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) är samhällets minimikrav på byggnader/fastigheter när det gäller bland annat tillgänglighet och användbarhet. Det är naturligtvis tillåtet och möjligt att bygga eller åtgärda bättre än vad minimikraven i reglerna anger. Hissar Plan- och bygglagen . Tillgängligheten i kulturmiljöer som är publika lokaler eller allmänna platser regleras i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen. Där finns övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas med kraven på tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Boverkets byggregler, BBR innehåller föreskrifter och råd för hur man uppnår tillgänglighets- och användbarhetskraven i lag och förordning 4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar Ett syfte med PBL är att främja en god samhällsutveckling. Rent konkret kan det till exempel handla om att byggandet ska ske på så sätt att lokala arbetsmarknader stimuleras. Dessutom ska miljö och klimat respekteras i största möjliga mån, och bostäder ska byggas med fokus på tillgänglighet och jämlikhet

Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling

23 § I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 8 kap. 7 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen (2010:900) tillämpas på så sätt att det är möjligt att anpassa eller göra avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen med hänsyn till plan- och bygglagens. nomi, tillgänglighet och utrymning. I promemorian föreslås att det i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, förs in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i PBL för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas under en begränsad tid Tillgänglighet. Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och allmänna platser vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För hinder i redan byggd miljö finns bestämmelser om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. Det är kommunens samhällsbyggnadsnämnd som ansvarar för att. Tillsyn enligt plan- och bygglagen I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. I det ingår också lagrum för det tillsynsarbete som byggnadsnämnden arbetar med, det kan till exempel gälla tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR) ska uppfyllas. Om det behövs nya fönster/dörrar så krävs bygglov för det. Om bostadshuset redan har två lägenheter så gäller inte detta. Detta gäller inte heller för det så kallade komplementbostadshuset.

Plan- och bygglag (1987:10) Svensk författningssamling

Det är som vanligt byggherrens ansvar att se till att reglerna och kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och PBF (Plan- och byggförordningen) uppfylls. I BBR finns tillämpningsregler som i sin tur hänvisar till standarder som kan vara till hjälp i utformningen. Här nedan finns ett utdrag från de övergripande kraven om tillgänglighet exempel utformningskravet på tillgänglighet och användbarhet. Överensstämmer ansökan med kraven och detaljplanen ska bygglov beviljas. länkar till Plan- och bygglagen 9 kap. 36-38 §§ PBL 9 kap. 41-42 §§ PBL. sida 17 av 33 Överklagande Berörda parter kan överklaga beslutet inom tre veckor

Plan och bygg. Mark- och miljödomstolen prövar mål enligt plan- och bygglagen. Vanliga mål handlar om överklagande av bygglov, detaljplaner och tillsynsbeslut PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler) är de verktyg som styr tillgängligheten i den byggda miljön. De lagmässiga kraven och reglerna detaljeras sedan i rekommendationer och råd, vanligen Bygg ikapp Handikapp (Svensson, 2008). TILLGÄNGLIGHET 6 reaktion på Plan- och bygglagen - och sanktionerna! Monica Svensson 2 april, 2011 kl. 19:07. I går var Mai i Norrköping och delade med sig av sin stora kunskap och erfarenhet. Det var den bästa föreläsning jag varit på Rättsfall 1. MÖD 2016:5: Miljöorganisations klagorätt enligt 13 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900). ----- Ett beslut att upphäva en detaljplan för vindkraftverk inom ett vattenområde i Kattegatt har inte ansetts medföra betydande miljöpåverkan eftersom konsekvensen av upphävandet var att området blev oreglerat

GUIDE: Krav på tillgänglighet i några olika lagar och

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden BBR avsnitt 6 Fuktprotokoll Tillgänglighet till entréplan Byggentreprenör Bygglovsritning Egenkontroll Tillgänglighet i entréplan Byggentreprenör Bygglovsritning -- Värme Sanitet VS-entreprenör K. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen (1987:10) som innebär att tydliga krav skall ställas på tillgänglighet i samband med iordningsställande och ändring av allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Krav införs också på att enkelt åtgärdade. Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus . 2 Bygglovalliansen 2012 Tillgänglighet och användbarhet för alla PBL (plan- och bygglagen), PBF (plan- och byggförordningen) och BBR (Bover-kets byggregler), som trädde i kraft 2 maj 2011 respektive 1 januari 2012 Tillgänglighet handlar om att kunna nå dit man vill, till exempel att ta sig till och från arbetet, Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § andra stycket i plan- och bygglagen Kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga är viktiga krav i plan och bygglagen. Trots detta finns mycket okunskap kring ämnet. Sen 2011 har vi på Add Access två gånger om året erbjudit utbildningar i lagkraven kring tillgänglighet

Krav på fritidshus - PBL kunskapsbanken - Boverke

tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 14 . Plan- och bygglagen . Tillgängligheten i kulturmiljöer som är publika lokaler eller allmänna platser regleras i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen. Där finns övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsat Läs mer om tillgänglighet . Hissar och vissa andra motordrivna anordningar. I plan- och bygglagen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk, samt bestämmelser om hur och när de får användas. Om bestämmelserna inte följs kan det bli ett tillsynsärende Tillgänglighet i byggnader för kollektivtrafik. Det finns en förordning som anger att byggnader i kollektivtrafiken ska vara tillgängliga. I förordningen (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader finns bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Plan- och bygglaget i norr AB hanterar alla uppgifter som ingår inom ramen för en kommuns bygglovsavdelning: Bygglovshandläggning. Byggnadsinspektion. Tillsynshandläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) Tillsynshandläggning avseende strandskydd enligt miljöbalken (MB) Handläggning av övriga ärenden enligt PBL och PBF I våras fick Boverket i uppdrag av alliansregeringen att utreda behovet av lättnader i tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen (PBL) när studentbostäder byggs med tidsbegränsat bygglov. Uppdraget gällde enbart de tekniska egenskaraven på tillgänglighet, inte utformningskraven. Nu har Boverket redovisat uppdraget till regeringen

Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF): Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23 I Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 21a § kapitel 17 står det att I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- elle plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF). Nämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på nämndens eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan. Det ska vara lätt att göra rätt i Linköping! Bra service är ett ledord i tillsynsarbetet. Informationen p I regeringens proposition 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser till den äldre plan- och bygglagen anges bland annat följande. Enligt regeringens mening bör tydligare krav därför ställas på att enkelt åtgärdade hinder skall undanröjas i offentliga lokaler och på allmänna platser

Sakkunnig i tillgänglighet. Add Access granskar tillgängligheten utefter gällande lagkrav. Vi granskar att er projektering följer gällande lagstiftning kring tillgänglighet enligt Plan- och bygglagen. Antingen som sakkunnig inom byggherrens egenkontroll eller som certifierad fristående sakkunnig i tillgänglighet enligt Boverkets. Exempel på åtgärder för tillgänglighet kan vara att jämna ut trösklar och hjälp att plocka och packa matvaror i en butik. Vad som är skäligt att kräva beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Vägledande är de krav på tillgänglighet som kan gälla för verksamheten, till exempel i plan- och bygglagen Plan- och bygglagen möter miljöbalken. Klicka i för att jämföra. BG Institute. Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander... Från 4 900 SEK. Distans. Onlineutbildning. Bygglovshantering och PBL Fastighetsägarens ansvar - från byggregler till förvaltning. Denna utbildning handlar om regler och lagstiftning som varje fastighetsägare måste känna till - allt från att inte göra fel i byggprocessen till vilket ansvar du har om olyckan är framme. Utifrån praktiska rättsfall får du lära dig hur du kan undvika ansvarsfällorna.

Byggregelverket - MF

Tillgänglighet. Dörröppningar är tillgängliga E BBR 3:5 Säkerhet vid användning och barnsäkerhet, glassäkerhet E BBR kap. 8 Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts Bristande tillgänglighet kan vara en diskriminerings- eller arbetsmiljöfråga. Regelverk som styr tillgänglighet inom byggande: Plan- och bygglagen, PBL; Plan- och byggförordningen, PBF; Boverkets byggregler, BBR; Enkelt avhjälpta hinder, HIN; Tillgänglighet på allmänna platser, ALM; Det är byggherren som ansvarar för att kraven uppfylls Tillgänglighet och användbarhet, i byggnaden och på tomt E A-ritning, BBR kap. 3 Säkerhet vid användning och barnsäkerhet, glas i byggnader Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts

Kommunens översiktsplan | Säter kommunKulturmiljöstrategi | Länsstyrelsen Kronoberg

Tillgänglighetskonsulter - Tillgänglighet Sverig

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en detaljplan och dess illustrationer, vilka inte utgår från en fullt utnyttjad byggrätt, inte uppfyller kraven på tydlighet i plan- och bygglagen. Mark- och miljööverdomstolen har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt beslutet om att anta detaljplanen. P 12989-19. Betänkande vill se mer transporteffektivitet i Plan- och bygglagen. Nyligen presenterade utredningen Samordning för bostadsbyggande under ledning av Johan Edstav betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23). I betänkandet finns flera förslag som om de genomförs kommer påverka hur transport- och.

Bristande tillgänglighet D

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla byggnader vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighet ska ses som en angelägenhet för alla och inte bara en fråga för personer med funktionsnedsättningar. Även särskilt värdefulla byggnader och miljöer kan och ska vara tillgängliga Tjänstegaranti för handläggning enligt plan- och bygglagen. Tjänstegarantier är löften till invånare och företag. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, exempel är plan- och bygglagen (PBL) plan- och byggförordningen (PBF) Boverkets byggregler (BBR), Diskrimineringslagen (DO), Kulturmiljölagen. Boverket är främst den myndighet som är ansvarig men även andra ansvarar som exempelvis, AFS (Arbetsmiljöverket) MFD (Myndigheten för delaktighet) och Trafikverket

tillgänglighet. Exempel på lagar är Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen, Lagen om stöd och service, Plan- och bygglagen, Skollagen, Socialtjänstlagen, Språklagen och Lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om Enkelt avhjälpta hinde Anmälan enligt plan- och bygglagen. Vissa åtgärder kräver inte ett lov men kan vara anmälningspliktig enligt plan- och bygglagen. På Boverkets webbplats finns information om vilka åtgärder som är anmälningspliktiga. Har du ett pågående byggärende följer du detta via e-tjänsten Mina byggärenden. 1 Gällande lagstiftning. Den lagstiftning som berör riiktlinjer för Gotlands fiskelägen är främst Plan- och bygglagen (PBL) som behandlar åtgärder som är bygglovpliktiga respektive miljöbalken (MB) som reglerar vad man får göra inom ett strandskyddat område. Gotlands kust även är skyddat som naturreservatet Gotlandskusten Lagom ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen. (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5 Den tidigare 42a§ BS ersattes i PBL av 3 kap. 7§, Plan- och bygglagen skiljde sig inte särskilt mycket från tidigare lagar när det gäller de i själva lagen uttalade kraven på tillgänglighet och användbarhet. Den största skillnaden finns i att Plan och bygglagens tillämpningsföreskrifterna formulerades som funktionskrav

Tillgänglighet används som samlande begrepp för både tillgänglighet och användbarhet. Byggandet i Sverige styrs av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) som är beslutad av Sveriges riksdag. PBL ligger till grund för regeringens förordning Plan och byggförordningen (PBF tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt Plan- och bygglagen ska kravet på underhåll anpassas till byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde samt till omgivningens karaktär Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus . 2 Bygglovalliansen 2012 Tillgänglighet och användbarhet för alla PBL (plan- och bygglagen), PBF (plan- och byggförordningen) och BBR (Bover-kets byggregler), som trädde i kraft 2 maj 2011 respektive 1 januari 2012 PLAN- OCH BYGGLAGEN, förordning och föreskrifter Undantag: - Arbetslokal om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för tex tung industriverksamhet.-Fritidshus med högst två bostäder-Tillgänglighet till en villa om det med hänsyn till terrängen int Plan- och bygglagen (PBL) Tillgänglighet & äldres boende. Written by Urban Utveckling on måndag, 28 november 2016. Posted in Tjänster. Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag. Läs mer

UTREDNING: Vad säger lagar och byggnormer om bristande

 1. Tillgänglighet för funktionshindrade I svensk bygglagstiftning finns sedan många år krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. I Plan- och bygglagen finns krav både på nybyggnad och ändring av allmänna platser avseende tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
 2. dre omfattande men betydelsefulla brister, som t.ex. att det framkommer att arbeten utförts.
 3. Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014 - 2020 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014 - 2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, § 65 . • Plan- och bygglagen (PBL) • Avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder (HIN 2) - tillsyn publik
 4. Anmälan enligt plan- och bygglagen Handlingarna som du ska lämna in för anmälan respektive bygglov är samma. Skillnaden är att vid anmälan granskar handläggaren ditt ärende, framförallt byggtekniskt, till exempel vad gäller tillgänglighet, brand och konstruktion
 5. De materiella reglerna i den nya Plan- och bygglagen ändras på en rad punkter, bland annat ställs högre kav på byggkontrollen. Systemet med en kvalitetsansvarig försvinner och ersätts med en kontrollansvarig. Frågor som klimat och miljöpåverkan, samt tillgänglighet för rörelsehindrade ska numera även beaktas vid bygglovsprövningen

Tillgänglighetskrav - Kristineham

Annan lagstiftning som styr myndigheters arbete för tillgänglighet är bland annat språklagen (SFS 2009:600), arbetsmiljölagen (1977:1160) och plan- och bygglagen (2010:900). Utgångspunkter Tillgänglighet är en angelägenhet och ett ansvar för universitetets alla delar och alla verksamheter Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat: Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor. Krav på att tillgänglighet och användbarhet ska redovisas redan i ansökningshandlingarna. Krav på hänsyn till miljö och klimat vid planläggning och byggande Tillgänglighet Systemtext 2018-09-10T14:04:38+02:00 Tillgänglighet I Sverige upattas 1,2 miljoner människor ha någon form av funktionsnedsättning och samhället är fortfarande till stor del svår- eller otillgängligt för dem, eftersom många av de lagar som finns inte tillämpas I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 8 kap. 7 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen (2010:900) tillämpas på så sätt att det är möjligt att anpassa eller göra avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen med hänsyn till plan- och bygglagens bestämmelser om. Tjänstegaranti för handläggning av planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Tjänstegarantier är löften till invånare och företag. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning

Plan- och byggförordning (2011:338) Svensk

PBL-kurser (Plan- och Bygglagen) - utbildning

 1. Enligt plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsvariation undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det kan till exempel handla om besvärliga entréer eller markskyltar som spärrar vägen på trottoarer. Ägaren till den berörda fastigheten är alltid ansvarig
 2. Tillgänglighet handlar om att du ska kunna nå dit du vill nå: Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL, plan- och bygglagen. Kommunen har ansvar att se till att Plan- och bygglagen (PBL) följs
 3. Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och anger att denna planläggning är en kommunal angelägenhet. År 2019 fördes nya bestämmelser om regional fysisk planering in i plan- och bygglagen, där det anges att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län
 4. Plan- och bygglagen säger att fastighetsägaren och lokalinnehavare har ett ansvar att avlägsna enkelt avhjälpta hinder. Information och kommunikation som till exempel webbplatser, broschyrer och annat, behöver också tillgänglighetsanpassas för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av innehållet
 5. Beskrivning av samhällsfrågan. Flera utredningar och rapporter visar att plan- och bygglagen varken utgör hinder för bostadsbyggande eller att enskilda förenklingar bidrar till fler bostäder

Tillgänglighet - Trelleborgs kommu

 1. I regeringens proposition 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser till den äldre plan- och bygglagen anges bland annat följande. Enligt regeringens mening bör tydligare krav därför ställas på att enkelt åtgärdade hinder skall undanröjas i offentliga lokaler och på allmänna platser
 2. Enligt plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det kan till exempel röra sig om besvärliga entréer eller markskyltar som spärrar vägen på trottoarer. Ansvarig är alltid ägaren till den berörda fastigheten
 3. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Upprättad av: Gällande normer BBR 28 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1) Byggherre (BH) Namn: Signatur
 4. Beslut om förbud mot fortsatt arbete kan till exempel fattas när det finns risk för byggnadens hållfasthet eller fara för människors liv och hälsa, när en åtgärd (så som byggnads-, rivnings- eller markarbete) strider mot plan- och bygglagstiftningen eller när en åtgärd strider mot kontrollplanen. Förbud mot användning av.
 5. Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, finns krav på anpassning till, och varsamhet om byggnadernas kulturhistoriska värden. Förbudet och kraven avser hela byggnaden, det vill säga både exteriör och interiör

Följande tillsynsområden omfattas av plan- och bygglagen (punkt 6 hanteras i miljöbalken) 1. Enkelt avhjälpta hinder - tillgänglighet 2. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 3. Hissar och andra motordrivna anordningar 4. Olovligt byggande - olovlig åtgärd 5. Bristande underhåll 6. Strandskydd, tillsyn enligt miljöbalke Varan har lagts till i varukorgen. Gå till kassan. Om tjänsten; Kontakta oss; Logga i Regler om tillgänglighet finns också i andra lagar, exempelvis arbetsmiljölagen, lagen om offentlig upphandling, diskrimineringslagen med mera. Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och allmänna platser vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Uteserveringar ska vara tillgängligaSamhällsplanering - Stenungsunds kommun

EUNOMIA AB. Det lilla företaget med de stora kunskaperna. Vi är flexibla och arbetar när ni som byggherre anser det möjligt. Eunomias tjänsteutbud är tillgängliga alla dagar i veckan och på tider utanför de vanliga tidsramarna 5. Plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen ska reglera vad som är lämplig användning för mark- och vattenområden genom att pröva åtgärder som är bygglovpliktiga. Inom ett fiskeläge krävs bygglov för att väsentligt ändra användning på en byggnad eller uppföra nya byggnader

Lagar och andra regler som påverkar barns och ungasRäddningshissar - PBL kunskapsbanken - BoverketBo, gata och miljö - Filipstads kommunTillgänglighet och bostadsutformning - BoverketLäns och Riksnytt arkiv
 • Yeast co2 aquarium.
 • TradingView Binance.
 • Nox Player safe.
 • Systembolaget öppettider Trettondagsafton.
 • Aktien Watchlist Widget.
 • Grayscale Bitcoin Trust premium.
 • Veolia aandelen kopen.
 • Best car to buy in Sweden.
 • KYC Analyst salary Philippines.
 • Www.funwithpuzzles.com maths.
 • Bella båt till salu.
 • OTC medicatie.
 • Hololive China.
 • TROY coin nieuws.
 • Finanzwesir Amazon.
 • Aftonbladet NYHETER inrikes.
 • Blivit av med F skattsedel.
 • Dramaten skådespelerskor 80 år.
 • Eb Games Gift Card BIG W.
 • Räntefördelning första året.
 • Drifting English.
 • Allgemeine Zeitung Namibia.
 • Apart JEWELLERY.
 • Roqqu customer care.
 • Linneservetter restaurang.
 • Cryptocurrency reviews.
 • Företag utsatt för bedrägeri.
 • Rub n Buff Sverige.
 • 19th century art.
 • Uplift America.
 • ADA akvarium.
 • Easy reddit trophies.
 • Stone house for sale Italy.
 • SPP utbetalningsdagar 2021.
 • CryptoCAM CI .
 • Yield sign shape.
 • Myran Stol Valnöt.
 • Inglasning balkong.
 • FTSE 250.
 • Amazon Aktie januar 2020.
 • Paleo diet anxiety Reddit.