Home

Depositogarantiestelsel en/of rekening

Het Depositogarantiestelsel (DGS) is een garantieregeling voor rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert dit DGS een bedrag aan banktegoeden (deposito's) van €100.000 per rekeninghouder per bank. Banken met een Nederlandse bankvergunning vallen onder dit DGS Het depositogarantiestelsel geldt per rekeninghouder en per bankvergunning. Als de spaarrekening op twee namen staat, bijvoorbeeld bij een en/of rekening, dan geldt er dus een dubbel gegarandeerd bedrag. In dat geval is spaargeld tot 200.000 euro dus gegarandeerd. Daarnaast geldt de depositogarantieregeling per vergunninghouder van DNB De Nederlandse Depositogarantie bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de en/of-rekening € 200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder € 100.000 Het depositogarantiestelsel geldt voor de volgende bankproducten: betaalrekeningen, spaarrekeningen en spaardeposito's (termijndeposito's). Als een rekeninghouder bij een bank een lopende rekening heeft met daarop €2.500,-, een spaarrekening met €40.000,- en een spaardeposito met daarop €70.000,-, dan kan hij op maximaal €100.000,- aanspraak maken over zijn totale vermogen van €112.500,-

Het Depositogarantiestelsel is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert het DGS banktegoeden (deposito's) tot maximaal EUR 100.000. De garantie geldt voor de meeste rekeninghouders en bijna alle soorten rekeningen Het depositogarantiestelsel treedt in werking zodra een bank met een Nederlandse bankvergunning failliet gaat. Particulieren met geld en spaargeld bij de bank kunnen dan per persoon maximaal 100.000 euro via de Nederlandse bank terug krijgen. Dit i is inclusief de opgebouwde rente Depositogarantiestelsel: wat is dat? Het depositogarantiestelsel is een wettelijke regeling die ervoor zorgt dat je spaargeld tot een vast gesteld bedrag gegarandeerd wordt. In Nederland wordt dit gegarandeerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Valt een bank om dan kun je je geld via het depositogarantiestelsel terugkrijgen Als de zicht- of spaarrekening op naam van twee personen staat (bv. u en uw partner), dan heeft elk van u beiden recht op een vergoeding van maximaal 100.000 euro. Kijk goed na of uw bank onder een garantieregeling valt. Bent u klant van een buitenlandse bank, dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling Een en/of rekening is een gezamenlijke spaarrekening of gezamenlijke betaalrekening. Beide rekeninghouders kunnen geld op de rekening storten of er geld vanaf halen. Je hebt voor transacties geen toestemming van de ander nodig. Daarin verschilt de en/of rekening van een en/en rekening

Je geld op rekeningen bij Rabobank wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden. De Nederlandse Depositogarantie beschermt automatisch het geld dat je op een rekening bij een bank hebt staan De Nederlandse Depositogarantie beschermt het geld dat je op een rekening bij een bank hebt staan. De Nederlandse depositogarantie geldt voor: betaalrekeningen (bijvoorbeeld Rabo BasisPakket, TotaalPakket) termijndeposito's (bijvoorbeeld Rabo Deposito

In het algemeen vallen alle kleine deposanten en bedrijven onder depositogarantiestelsels. Voor bepaalde deposito's geldt een uitzondering. Deze worden op de website van het verantwoordelijke depositogarantiestelsel vermeld. Ook zal uw bank u informeren over van toepassing zijnde uitzonderingen op de bescherming Bij een en/of (spaar)rekening geldt een maximale vergoeding van €200.000. Beide rekeninghouders kunnen aanspraak maken op ieder maximaal €100.000. Maar let op: Als een rekeninghouder nog andere rekeningen heeft, geldt het maximum van €100.000 per persoon voor alle saldi tezamen Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Dit is ongeacht het aantal rekeningen dat u bij ABN AMRO N.V. heeft. Onder de bankvergunning van ABN AMRO Bank N.V. vallen ABN AMRO, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou

En/of rekening: 1 of 2x maximum garantie volgens

 1. Het Depositogarantiestelsel (DGS) is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert het banktegoeden (deposito's) tot maximaal 100.000 euro. De garantie geldt voor de meeste rekeninghouders en bijna alle soorten rekeningen
 2. g van uw vermogen kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen. Van Lanschot valt onder het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel en de bescher
 3. Het depositogarantiestelsel is een regeling die spaartegoeden van particulieren van en kleine rechtspersonen (stichtingen, kleine ondernemers) garanderen tot een bepaald bedrag. De hoogte van deze garantie bedraagt 100.000 euro per rekeninghouder. Het depositogarantiestelsel van DNB geldt voor spaartegoeden, maar niet voor alle

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000. Bij een en/of-rekening op 2 namen is per persoon dus € 100.000,- gegarandeerd. Ook hierbij geldt de garantie 1 keer voor alle tegoeden bij Centraal Beheer samen. Heeft u bijvoorbeeld € 80.000,- op een en/of-RentePlús Rekening én € 60.000,- op een Extra Pensioen Sparen rekening die alleen op uw naam staat verantwoordelijke depositogarantiestelsel. ING zal u op verzoek meedelen of bepaalde rekeningen al dan niet zijn gedekt. Een overzicht van de producten die onder de dekking vallen, vindt u op de site ing.nl. Voetnoten: 1. Uw tegoeden zijn gedekt door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Indien uw ban

SNS Bank en ZwitserlevenBank, beiden onder de bankvergunning van SNS Bank nv. U kunt in het Register Depositogarantiestelsel op de website van de DNB controleren onder welke bankvergunning een bank valt. Daarnaast is de garantie per rekeninghouder. Een en/of rekening moet dus op twee namen staan om voor de dubbele garantie in aanmerking te komen Het Nederlandse depositogarantiestelsel zorgt ervoor dat jouw banksaldo tot € 100.000 gegarandeerd wordt. Maar als je zowel een particuliere rekening als zakelijke rekening hebt, kan een bedrijfsvorm van een onderneming invloed op de hoogte van de vergoeding bij een faillissement. Lees hoe het zit Stel, je hebt € 150.000 op een en/of-rekening en een van de begunstigden heeft een andere spaarrekening bij dezelfde bank waarop € 50.000 staat. Dan kan de ene partij aanspraak maken op € 100.000 (€ 50.000 + € 50.000) en de andere op € 75.000. In dit geval, is een bedrag van € 25.000 dus niet gegarandeerd Het depositogarantiestelsel is er voor particulieren en de meeste ondernemingen. Maar niet voor financiële ondernemingen (zoals pensioenfondsen) en de overheid (zoals een gemeente). Als het nodig is, komt DNB in actie, bepaalt of iemand een vergoeding krijgt en de hoogte van de vergoeding. Meer informatie hierover vind je op de website van DNB

De hoofdregel is dat particulieren en ondernemingen ongeacht hun omvang, zich kunnen beroepen op het depositogarantiestelsel. Een particuliere rekening en een zakelijke rekening worden wat betreft de garantie dus gelijk behandeld. De eis dat de onderneming een verkorte balans moet hebben, is vervallen. Een verkorte balans houdt in Rekenvoorbeeld depositogarantiestelsel gezamenlijke. Een depositogarantiestelsel (DGS) biedt een bepaalde bescherming voor de tegoeden van de rekeninghouders als een bank failliet gaat. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben op de een of andere manier een depositogarantiestelsel, om te voldoen aan Europese richtlijnen. Het Nederlandse depositogarantiestelsel is geregeld in de Wet op het financieel toezicht, die op 1 januari 2007 van kracht werd

Op deze zakelijke rekening staat een tegoed van € 150.000. Welk bedrag is nu gedekt onder het DGS? Rekeninghouder A heeft op zijn eigen rekening een tegoed van € 40.000. Daarnaast is A ook één van de rekeninghouders van de zakelijke rekening. De dekking bij een dergelijke en/of-rekening geldt naar evenredigheid (in gelijke delen) En/of-rekeningen. Als de rekening op naam staat van twee (of meer) personen (een en/of-rekening of een en/en-rekening), komen zij ieder afzonderlijk in aanmerking voor een vergoeding uit het DGS. Daarbij krijgen alle rekeninghouders een evenredig deel vergoed tenzij vooraf aantoonbaar anders is overeengekomen Twee rekeninghouders hebben een en/of-rekening met een saldo van € 150.000 en één van hen heeft nog een eigen rekening met een saldo van € 60.000 bij InsingerGilissen. De eerste rekeninghouder krijgt onder het depositogarantiestelsel een bedrag ter hoogte van de helft van € 150.000 vergoed (€ 75.000) En/of rekening In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt het garantiebedrag per persoon. U mag in dit geval het garantiebedrag verdubbelen. Indien nodig moet u beide apart een beroep doen op de garantieregeling, u krijgt dan ook ieder de helft van het spaartegoed uitgekeerd

Checklist producten depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat. Als een bank met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB een bedrag per rekeninghouder van maximaal €100.000 En/of rekening Als een rekening op naam staat van twee (of meer) personen, zoals bij een en/of-rekening, komen zij ieder apart in aanmerking voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel geldt namelijk per persoon per bank, niet per rekening Het depositogarantiestelsel geldt voor alle spaarrekeningen, dus ook voor bankspaarrekeningen. Ook bij banksparen geldt dus dat sparen tot een bedrag van een ton per rekeninghouder risicoloos is. Bij een faillisement worden alle spaargelden die u heeft bij een bank (of beter gezegd binnen één bankvergunning) bij elkaar opgeteld

Depositogarantiestelsel. Als een bank met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB € 100.000 van uw (spaar)geld per bank per persoon. Voor een en/of rekening met twee rekeninghouders geldt het dubbele bedrag. Gaat uw bank failliet, dan krijgt u maximaal dit gegarandeerde bedrag terug van DNB Een en/of rekening gaat bijna altijd op slot bij het overlijden van 1 van de rekeninghouders. De bank wil niet het risico lopen dat de andere rekeninghouder het geld eraf haalt dat ingebracht is door de overleden rekeninghouder en in diens/haar erfenis behoort te vallen Buitenlandse depositogarantiestelsels In Nederland is een groot aantal spaarbanken actief. De meeste banken vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, maar een aantal valt onder een buitenlands garantiestelsel.Op deze pagina vind je informatie over deze maatschappijen en de betreffende buitenlandse garantiestelsels De garantie van het depositogarantiestelsel is per persoon. Bij een en/of rekening is de garantie dus twee keer zo hoog. Let op: de garantie is per bank, dus meerdere rekeningen bij dezelfde bank kan betekenen dat u deels buiten de garantie valt Depositogarantiestelsel en zakelijk sparen - Slim spreiden. Valt je bedrijf onder het depositogarantiestelsel? Controleer dan altijd de bankvergunning van de bank voordat je een rekening opent. Heeft de bank een bankvergunning, dan valt de bank onder het depositogarantiestelsel

Wat is depositogarantiestelsel? - Uitleg

Depositogarantiestelsel - ABN AMR

 1. Geld op rekeningen van Nederlandse banken wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, voorheen bekend onder de naam 'Depositogarantiestelsel'. Nederlandse Depositogarantie garandeert dat als een bank met een bankvergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, je tot € 100.000 terugkrijgt
 2. Depositogarantiestelsel en NIBC Direct. Bij een en/of-rekening heeft iedere rekeninghouder dus recht op de helft van het totale tegoed. Heeft de rekeninghouder naast de en/of-rekening nog andere rekeningen bij dezelfde bank? Dan geldt de maximale vergoeding van € 100.000 voor alle tegoeden samen
 3. gen die een tegoed hebben bij een bank die niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen en die onder toezicht staat van DNB. Als er sprake is van een en/of rekening, dan kan tot 2 x € 100.000 aanspraak worden gemaakt
 4. Bij en/of rekeningen geldt deze garantie voor beide rekeninghouders. De regeling geldt namelijk per persoon, per bank (niet per rekening). In dit geval hebben beide rekeninghouders de zekerheid dat tegoeden gegarandeerd zijn tot € 100.000,- per persoon, dus in totaal € 200.000,-
 5. Hoe werkt het depositogarantiestelsel als ik meer rekeningen bij één bank heb? De garantie geldt niet per rekening, maar per rekeninghouder. Heb je met je partner een en/of-rekening, dan wordt het tegoed op de en/of-rekening in tweeën gesplitst. Dit bedrag tel je bij het saldo van je spaarrekening bij dezelfde bank
 6. Een en/of-rekening van twee personen kan dus maximaal beschermd zijn tot € 200.000 als deze personen geen andere rekeningen bij de bank hebben. Meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie is te vinden op dnb.nl , de website van de Nederlandsche Bank die uitvoerder is van de Nederlandse Depositogarantie
 7. In het artikel 'En/of rekening Belastingdienst ' lees je hoe het precies in elkaar zit. Depositogarantiestelsel bij gezamenlijke spaarrekening Het depositogarantiestelsel is ook van toepassing op gezamenlijke spaarrekeningen, mits de bank uiteraard over een bankvergunning beschikt

Als je een bank kiest die valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, dan is je spaargeld gedekt tot € 100.000,- per persoon. Dat betekent dat je spaargeld bij een 'en/of rekening' tot € 200.000,- veilig is. Mocht de bank failliet gaan, dan wordt je spaargeld uitgekeerd door De Nederlandse Bank Dan valt €10.000 van het totale tegoed niet onder de garantie. Je kan dan een deel van je geld onderbrengen bij een andere bank, of op een rekening op naam van je partner zetten. Heb je met je partner een en/of-rekening, dan wordt het spaargeld op de en/of-rekening in tweeën gesplitst Bij een en/of-rekening geldt dat beide rekeninghouders afzonderlijk beroep kunnen doen op de dekking van €100.000. Praktisch gezien geldt dan dus een garantie van €200.000. Is een ouder mederekeninghouder van de spaarrekening van een kind, dan wordt verondersteld dat de helft van het saldo van de ouders is Het depositogarantiestelsel geldt namelijk per persoon per bank, niet per rekening. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid (in gelijke delen). Bij twee rekeninghouders kunnen beide aanspraak maken op de helft van het tegoed op de gezamenlijke rekening (per persoon maximaal EUR )

Depositogarantiestelsel (DGS) Uitleg, voorbeelden

Het huidige depositogarantiestelsel, DGS, garandeert dat uw geld bij een bank in de vorm van een lopende rekening of betaalrekening, spaarrekening of gewoon deposito per persoon is gegarandeerd tot maximaal 100.000 euro per instelling, wanneer deze instelling failliet wordt verklaard. Per persoon betekent dat een en of rekening een maximale. Depositogarantiestelsel Rabobank vanaf 2016. Omdat het depositogarantiestelsel je spaargeld garandeert tot 100.000 euro per bankvergunning, kon je door je spaargeld te spreiden over verschillende Rabobanken je spaargeld boven de 100.000 euro beschermen. Bij elke bank afzonderlijk was je geld namelijk gegarandeerd tot 100.000 euro 1 Vragen over het depositogarantiestelsel Depositogarantiestelsel2 3 Inhoud Inleiding 4 1 Het depositogarantiestelsel 5. Ingeval van een en/of-rekening van twee personen kunnen beide rekeninghouders aanspraak maken op een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel. Een gezamenlijk tegoed van 200.000 euro op een en/of-rekening is dan volledig gedekt, mits beide rekeninghouders voldoen aan de overige voorwaarden

Depositogarantiestelsel (DGS) - DN

Sparen in het buitenland. Waar moet u op letten? Artikel-36. Waar moet u als klant rekening mee houden als u spaart in het buitenland?. Sparen in het buitenland. Waar moet u op letten? Nu de rente op spaartegoeden bij Nederlandse banken laag blijft, is er in de media steeds meer aandacht voor sparen bij banken in het buitenland Het depositogarantiestelsel in Nederland zorgt voor een bescherming van gelden bij banken tot 100.000 euro per bank en per persoon Gratis rekening Internetsparen van Nationale-Nederlanden biedt u alle vrijheid. Er is geen minimum inleg, wel een maximum van € 1.000.000,-. U kunt uw geld altijd opnemen zonder kosten. Depositogarantiestelsel Nationale-Nederlanden Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Uw spaargeld is.

Nieuw garantiestelsel spaargeld banken in 2020/'21

Depositogarantiestelsel Om de risico's van sparen voor de kleine spaarder te beperken, kennen wij in Nederland het depositogarantiestelsel. Echter, ook twee keer een en/of rekening bij dezelfde instelling wordt gezien als één tegoed, waarvoor de totale maximale garantie nog steeds EUR 200.000 is Lees meer omtrent . Sdu.nl: Oprecht de beste keuze En spaar je samen met je partner op een en/of rekening? Samen heb je dan recht op maximaal €200.000 vergoeding. Welke tegoeden vallen onder het depositogarantiestelsel? Het garantiestelsel betreft tegoeden op alle lopende rekeningen, betaal- en spaarrekeningen plus termijndeposito's Het tegoed op een en/of-rekening in Nederland wordt net als andere bankrekeningen en betaalrekeningen gegarandeerd door het depositogarantiestelsel. In geval van een 'en/of-rekening' kunnen beide rekeninghouders voor een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel in aanmerking komen en geldt dus het dubbele bedrag

Hoe werkt het depositogarantiestelsel? - Independe

En/of-rekeningen Als de rekening op naam staat van twee (of meer) personen (een en/of-rekening of een en/en-rekening), komen zij ieder afzonderlijk in aanmerking voor een vergoeding uit het DGS. Daarbij krijgen alle rekeninghouders een evenredig deel vergoed tenzij vooraf aantoonbaar anders is overeengekomen Het depositogarantiestelsel garandeert dus: Een bedrag van maximaal €100.000 ; Dit bedrag geldt per persoon, per instelling (ongeacht het aantal rekeningen) In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt dit maximum per persoon (waardoor je op een (e/o) rekening tot € 200.000 veilig kunt sparen En/of rekening Als een rekening op naam staat van twee (of meer) personen, zoals bij een en/of-rekening, komen zij ieder apart in aanmerking voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel geldt namelijk per persoon per bank, niet per rekening. De dekking bij een en/of-rekening Het depositogarantiestelsel geldt per bankvergunning. Als je samen met iemand anders - doorgaans je partner - een en/of-rekening hebt waar bijvoorbeeld € 180.000 op staat, krijg je allebei € 90.000 als de bank failliet gaat. De garantie geldt ook voor kinderen met een eigen bankrekening

Depositobeschermingsregeling Vlaanderen

Depositogarantiestelsel: geschuif met de rekening. niet per rekening. Dat brengt met zich mee dat voor stellen met een en/of rekening de garantie wordt verdubbeld tot 200.000 euro Nieuwe en/of rekening openen. Een en/of rekening open je simpelweg door tijdens het openen niet één, maar meerdere rekeninghouders op te geven. Omdat je allebei toegang tot de rekening nodig hebt, stuurt de bank jullie beiden een pas toe. Zo kunnen jullie allebei de rekening (online) beheren Info over en of rekening. Resultaten van 8 zoekmachines De garantstelling door de Nederlandse overheid door middel van het Depositogarantiestelsel geldt voor de spaartegoeden van spaarrekeningen in Nederland, al zit hier wel een maximum aan. Zo wordt het spaargeld tot maximaal €100.000 vergoed. Voor partners die een en/of rekening hebben geldt een maximale vergoeding van €200.000 op een. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus bij twee rekeninghouders kan een rekeninghouder aanspraak maken op de helft van het tegoed, tenzij dit aantoonbaar anders geregeld is. Vanaf 31 december 2010 zijn Nederland en andere EU-lidstaten door nieuwe Europese regelgeving verplicht een dekking van EUR 100.000 te bieden onder het depositogarantiestelsel

Spaarrekening en/of Bankrekening openen

En/of rekening » Wat is een gezamenlijke rekening? Geld

Het depositogarantiestelsel is bedoeld om de rekeninghouders bij een bank te beschermen. Als een bank failliet gaat, stelt de Nederlandsche Bank (DNB) het depositogarantiestelsel in werking. Hierdoor kunt u op korte termijn weer over uw spaargeld beschikken Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder heeft. Hoe is de dekking bij en/of-rekeningen? Als de rekening op naam staat van twee (of meer) personen gezamenlijk (een en/of-rekening), komen zi Spaardeposito Vergelijken. Een spaardeposito vergelijken en open is interessant voor mensen die van plan zijn om een gedeelte van hun geld voor een langere tijd vast te zetten. De rentepercentages die bij deze vorm van sparen worden aangehouden zijn over het algemeen een stuk hoger dan dat bij een 'gewone' spaarrekening het geval is Over het depositogarantiestelsel en dat uw geld veilig is. U kunt een RenteVast rekening openen als u 18 jaar bent. Of u opent een rekening voor uw kind. We noemen dit een en/of rekening. De RentePlús Rekening is gekoppeld aan de tegenrekening van u en/of van uw mederekeninghouder Het depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is, Bij een en/of-rekening geldt het maximum per persoon en is dus maximaal € 200.000 gegarandeerd. De garantie geldt niet voor het zogenaamde achtergesteld deposito

Nederlandse Depositogarantie - Raboban

Bij een 'en/of-rekening' geldt dit maximum per persoon. Je kunt hierop dus tot €200.000,- veilig sparen. De meeste banken geven ook informatie over het depositogarantiestelsel op hun website. Alle banken - ongeacht het land van herkomst - zijn wettelijk verplicht jou hierover te informeren Als uw bank omvalt kunt u dankzij het depositogarantiestelsel tot € 100.000,- van uw spaargeld terugkrijgen. Deze regeling geldt voor particulieren én kleine ondernemingen, maar u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Met deze 7 vragen en antwoorden weet u welke dat zijn Bij een en/of rekening is de limiet dus 200.000 euro. Maar let wel op dat bankspaarrekeningen en gewone spaarrekening bij elkaar opgeteld worden. Het bankspaarproduct Lijfrente Opbouw Rekening (gestopt) van Reaal valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.{tab= Over Reaal} Informatie over Reaa Gescheiden bankrekeningen en gemeenschap van goederen. Gehuwden in gemeenschap van goederen hebben geen persoonlijk bezit, maar een gezamenlijk bezit. Een bankrekening die op naam van één van de partners staat, behoort ook toe aan de partner. In het kader van overzicht, hebben de meeste gezinnen meerdere spaarrekeningen en betaalrekeningen

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen), zonder eigen risico. In geval van een ''en/of'' rekening van twee personen kunnen beide rekeninghouders aanspraak maken op een vergoeding uit het depositogarantiestelsel. Ee Depositogarantiestelsel een goede zekerheid maar let op de beperkingen. Gebruikersbijdrage. definancielesite.nl is een financiële voorlichtingssite. Een particulier initiatief ontstaan uit idealisme en in 6 jaar door 263.000 unieke bezoekers geraadpleegd Bij en/of-rekeningen geldt het maximaal gedekte bedrag van € 100.000,- voor iedere depositohouder. Tegoeden op een rekening waarover twee of meer personen als lid van een personenvennootschap of maatschap, een vereniging of een vergelijkbaar samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunne

Bescherming van je geld - ING - Spare

Amsterdam Trade Bank biedt een hoge rente op de ATB Internet Spaarrekening. Uw geld is vrij opneembaar en u regelt uw bankzaken via internetbankieren Bij de RegioBank V&S Rekening hoort Mijn RegioBank Zakelijk. Daarmee kunt u online uw bankzaken regelen. In deze voorwaarden leest u informatie over Mijn RegioBank Zakelijk en ziet u welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld regels over hoe u veilig moet internetbankieren. Voorwaarden Mijn RegioBank Zakelijk (pdf) 120,53 KB

Sommige banken stellen namelijk afwijkende en/of aanvullende eisen. Soms is het bijvoorbeeld niet nodig om persoonlijk langs te komen, of moet je juist extra papieren overleggen. Daarnaast werken veel Zwitserse banken met een minimuminleg. De hoogte van deze inleg veschilt per bank. Controleer dit goed voordat je een rekening opent Bij een en/of rekening is de limiet dus 200.000 euro. Maar let wel op dat bankspaarrekeningen en gewone spaarrekening bij elkaar opgeteld worden. Het bankspaarproduct Lijfrente Uitkeer Rekening (gestopt) van Reaal valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. {tab= Over Reaal Online broker flatex is onderdeel van flatexDEGIRO Bank AG. Het bedrijf is beursgenoteerd ( FTK.GR ) en staat als volwaardige bank onder de supervisie van de Duitse toezichthouder BaFin. Het geld op uw flatex rekening is tot €100.000 gegarandeerd via het wettelijke Depositogarantiestelsel Onderstaand de lezing van De Nederlandse Bank inzake de garantie welke door hen wordt verleend. Welk bedrag wordt door het depositogarantiestelsel gegarandeerd? Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal €40 Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000 per persoon per instelling. Houd er rekening mee dat wanneer je je geld van Moneyou overboekt naar een andere rekening, en je daardoor meer dan dit bedrag op je rekening hebt staan, je tot maximaal € 100.000 beschermd bent Een spaarrekening openen voor jezelf, voor je kind of zakelijk: Kies hier de spaarrekening die bij je past

 • Cme liquidity tool.
 • Credit cards.
 • Lön produktionsledare Volvo.
 • Hotels rabattkod: 15.
 • Çilek Bebek Odası Fiyatları.
 • Konstnär Skåne.
 • Black Monday Season 3 trailer.
 • Alim course Nottingham.
 • Fair Play Casino Corona.
 • Vad är utgående moms.
 • Lost Bitcoin wallet.
 • Primitive unit cell hcp.
 • Stock market since 1900.
 • Is Gemini active Trader free.
 • Investing podcasts for beginners Reddit.
 • LHC map.
 • Bip seeking alpha.
 • Types of inflation.
 • Glasbord fyrkantigt.
 • Android Auto Volvo V40 2013.
 • Relai App.
 • Timeshare Vacation Deals all inclusive Las Vegas.
 • Vidareutbildning fastighetsförvaltare.
 • Unikrn funding.
 • Actie films Netflix.
 • Vakantiehuis Italie met zwembad aan zee.
 • Article 29 Working Party Guidelines.
 • Bitcoin buyer.
 • Stora värmeljus.
 • Samsung Germany.
 • Vitrolife Allabolag.
 • Hemnet Älvsjö/Örby.
 • FTSE 250.
 • Wheelz Casino review.
 • Hyra ut lokal bostadsrättsförening.
 • Pi coins.
 • Swiss Coin cryptocurrency.
 • Kinnevik rapport 2021.
 • Pro aurum Berlin.
 • Artisti alla corte di Lorenzo il Magnifico.
 • SVT brexit.